Praktyczna nauka zawodu uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie organizowana jest w formach:

  • zajęcia praktyczne uczniów Technikum Mechanicznego organizowane są w Warsztatach Szkolnych.
  • zajęcia praktyczne pracowników młodocianych odbywane w zakładach pracy na podstawie umowy o pracę w formie nauki zawodu zawartej między pracodawcą a pracownikiem młodocianym i jego prawnym opiekunem. Ta forma zajęć praktycznych dotyczy uczniów – pracowników młodocianych klas wielozawodowych
  • miesięczne praktyki zawodowe uczniów szkoły średniej zawodowej (Technikum Mechaniczne, Technikum Handlowe i Technikum Ekonomiczne ).

Praktyki zawodowe odbywają się na podstawie umowy między szkołą a zakładem pracy.

Zajęcia praktyczne dla uczniów Szkoły Zasadniczej prowadzone są zgodnie z wymiarem ustalonym w szkolnym planie nauczania (uwzględniającym plany nauczania dla zawodu ) oraz zgodnie z czasem pracy pracowników młodocianych ustalonym w Kodeksie Pracy.

Praktyki zawodowe dla uczniów średnich szkół zawodowych odbywają się w wymiarze 2 lub 4 tygodnie, zgodnie ze szkolnym planem nauczania (uwzględniającym plany nauczania dla zawodu ) oraz opracowanym na każdy rok szkolny harmonogram praktyk.

Przed podpisaniem umów o praktykę zawodową uczniów szkoły średniej zawodowej typowane są zakłady pracy, z którymi szkoła podpisuje umowy o praktykę zawodową. Wytypowane zakłady są konsultowane z dyrektorem szkoły oraz przewodniczącymi Zespołów Samokształceniowych teoretycznych przedmiotów zawodowych. W czasie trwania praktyki wizytowany jest ich przebieg , prowadzone są rozmowy z opiekunami praktyki, uzgadniane są oceny praktyk.

Podstawową formą nadzoru pedagogicznego nad przebiegiem praktycznej nauki zawodu dla uczniów – młodocianych pracowników jest kontrola przebiegu praktyki, w większości przypadków dokonywana wspólnie z przedstawicielem Cechu lub Stowarzyszenia Kupców.

Kontrola obejmuje:

  • prowadzenie dokumentacji osobowej ucznia – pracownika młodocianego,
  • prowadzenie dokumentacji pedagogicznej (zeszyty zajęć, programy nauczania , karty oceny uczniów),
  • przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne osób prowadzących praktyczną naukę zawodu,
  • realizację programu nauczania praktycznej nauki zawodu,
  • przestrzeganie przez pracodawców przepisów Kodeksu Pracy w zakresie ochrony pracy młodocianych.

Wszystkimi sprawami dotyczącymi praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu kieruje wicedyrektor –
mgr Ewa Mencel.

TERMINARZ PRAKTYK ZAWODOWYCH

W ROKU SZK. 2019/2020

TERMIN KLASA
07.10 – 18.10.2019 r. IV TE
07.10 – 25.10.2019 r. IV TM
04.05 – 29.05.2020 r. III TE, III TL, IIITM

02.11 20.11.2015 r.

IV TM

07.03 – 01.04.2016 r.

III TME

02.05 – 27.05.2016r.

III TL