Witamy wszystkich kandydatów do LO dla dorosłych w Sycowie

56-500 Syców, ul. Daszyńskiego 42
tel. 62 786 9340
fax 62 786 93 49

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego  dla Dorosłych
w Sycowie na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna:

 • 187 ust.1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (DZ.U. z 2017 r. poz.60);
 • Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu Nr 2/2018 z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art.18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo Oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i do liceów ogólnokształcących dla dorosłych.

 1.Postanowienia ogólne

 1. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie jest trzyletnią publiczną szkołą ogólnokształcącą.
 2. Nauka w LO dla Dorosłych w Sycowie jest bezpłatna. Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym (w soboty i niedziele, zgodnie z harmonogramem zjazdów, przeciętnie dwa razy w miesiącu).
 3. Nabór w roku szkolnym 2018/2019 prowadzony jest do klasy pierwszej (semestr I) i drugiej (semestr III) z rozszerzoną nauką matematyki i geografii.
 4. Do LO dla Dorosłych w Sycowie przyjmuje się osoby pełnoletnie lub spełniające warunek ukończenia 18 lat w danym roku kalendarzowym.
 5. Do LO dla Dorosłych w Sycowie  przyjmowani są absolwenci:
  1) gimnazjum,
  2) 8-klasowej szkoły podstawowej,
  3) zasadniczej szkoły zawodowej.
 1. Do LO dla Dorosłych w Sycowie mogą być przyjęte osoby, które przerwały naukę w szkole ponadgimnazjalnej (liceum, technikum, także w systemie wieczorowym lub zaocznym).
 2. Kandydaci, którzy przerwali naukę w szkole ponadgimnazjalnej będą przyjmowani do LO dla Dorosłych w Sycowie po przedłożeniu dokumentacji potwierdzającej poziom wykształcenia (świadectwa szkolne, odpis arkusza ocen), na podstawie której dyrektor określi możliwość wpisu na odpowiedni semestr.
 3. Kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, przyjmuje się na semestr trzeci (nauka trwa dwa lata).
 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

2. Wymagana dokumentacja

 Kandydaci składają w sekretariacie szkoły niżej wymienione dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie według wzoru otrzymanego w sekretariacie szkoły lub pobranego ze strony http://www.zsp-sycow.pl/
 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub 8-klasowej szkoły podstawowej, a w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy drugiej świadectwo ukończenia klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego lub świadectwo ukończenia 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej;
 • dwa zdjęcia podpisane na odwrocie (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia);
 • kserokopia dowodu osobistego.
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1.

 3.Terminarz rekrutacji

 1. Kandydaci składają wniosek o przyjęcie do LO dla Dorosłych w Sycowie wraz z dokumentami wymienionymi w 2 w sekretariacie szkoły w terminie od 01.06. 2018 r. do 26.06.2018 r.
 2. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata wymogów zostanie przeprowadzona przez komisję rekrutacyjną do 28.06.2018 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi dnia 07.2018 r.
 4. Kandydat albo rodzic niepełnoletniego potwierdza wolę przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej (o ile nie zostały złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do dnia 07.2018 r.
 5. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 07.2018 r.
 6. Postępowanie uzupełniające: od 20.07.2018 r. do 17.08.2018 r.
 7. Ogłoszenie wyników postępowania uzupełniającego: 08.2018 r.

 4. Procedura odwoławcza 

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, kandydat może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.
 3. Kandydat w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

5. Postanowienia końcowe 

 1. Informacji o naborze do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sycowie można uzyskać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,  tel. (62) 786 93 40.
 2. Niniejszy regulamin udostępnia się kandydatom w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły.
 3. Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia.