Witamy Wszystkich Gimnazjalistów w strefie rekrutacji
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie

Obowiązuje rekrutacja elektroniczna!!!

Kliknij, aby zapisać się do szkoły…

Zobacz film reklamowy…

Zapoznaj się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2017/18
Tu pobierzesz ważne dokumenty związane z rekrutacją do szkoły na rok szkolny 2017/2018
  1. Zasady rekrutacji do klas pierwszych Technikum w Sycowie i Branżowej Szkoły I Stopnia w Sycowie na rok szkolny 2017/2018
  2. Zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych
  3. Oświadczenie – wzór
  4. Zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu
  5. 6 kroków do szkoły ponadgimnazjalnej
  6. Rozporządzenie MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 -2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum z dnia 14 marca 2017 (Dz. U. z 2017 poz. 586)
  7. Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr 6 z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych         i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2016/2017 w województwie dolnośląskim
  8. Zarządzenie Nr 12 /2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo Oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych