Witamy Wszystkich Gimnazjalistów w strefie rekrutacji
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie

Obowiązuje rekrutacja elektroniczna!!!

Kliknij, aby zapisać się do szkoły…

Zobacz film reklamowy…

Zapoznaj się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2018/19

Mamy nadzieję, że twoje nazwisko znajdzie się na liście przyjętych do naszej szkoły, czego serdecznie Tobie życzymy.

  1. Zasady rekrutacji do klas pierwszych Technikum w Sycowie i Branżowej Szkoły I Stopnia w Sycowie na rok szkolny 2018/2019
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Oświadczenie o wielodzietności.
  4. Zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu.
  5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
  6. Rozporządzenie MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 -2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum z dnia 14 marca 2017 (Dz. U. z 2017 poz. 586).
  7. Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 16/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/2018 w województwie dolnośląskim.
  8. Załączniki do w/w zarządzenia
  9. Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu Nr 2/2018 z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art.18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo Oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i do liceów ogólnokształcących dla dorosłych.
  10. Załącznik do w/w zarządzenia