01 marca 2017 r. na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się II etap Ogólnopolskiej Olimpiady o Państwie i Prawie. Szkołę reprezentowały dwie uczennice z klasy 3 technikum ekonomicznego: Kamila Kędziora oraz Justyna Radomska.

Celem interdyscyplinarnej „Ogólnopolskiej Olimpiady o Państwie i Prawie” było szerzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych  wiedzy z zakresu szeroko pojmowanej problematyki dotyczącej m.in. państwa, prawa, w tym – konstytucyjnego, zasad i procedur demokratycznych, Unii Europejskiej, Praw Człowieka. Podnoszenie świadomości prawnej młodzieży, kształtowanie postaw praworządności i szacunku dla prawa, propagowanie kultury prawnej, poszerzenie wiedzy prawniczej i obywatelskiej młodzieży. Rozwijanie kompetencji obywatelskich poprzez poznawanie mechanizmów funkcjonowania demokratycznego państwa i form udziału obywateli w życiu publicznym. Utrwalenie wiedzy o prawach i wolnościach człowieka i środkach ich ochrony. Pogłębianie znajomości zasad i sposobu działania organów władzy publicznej. Uświadomienie roli społecznej i funkcji mediów, znaczenia pluralizmu politycznego i kulturowego, zadań samorządu terytorialnego, partii politycznych i innych zrzeszeń obywateli. Kształtowanie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim.

 

Założeniem Organizatorów Olimpiady było, aby tego rodzaju wydarzenie stało się dla uczniów okazją do pogłębienia wiedzy z tej sfery życia społecznego, dzięki której uczeń będzie: dostrzegał problem, proponował model jego rozwiązania, formułował samodzielnie wnioski, propagował postawy obywatelskie właściwe dla osoby, która posiada wszechstronne wykształcenie w tym zakresie.

Z zakresu wiedzy o Państwie uczestnik Olimpiady musiał wykazać się wiedzą dotyczącą m.in. znajomości podstaw ustroju RP, zasad i procedur demokratycznych oraz wykazać się umiejętnością wyjaśniania złożoności zjawisk politycznych, społecznych i kulturowych zachodzących zarówno w Polsce, jak i Europie i świecie.

Kolejną dziedziną znajdującą się w zakresie tematycznym Olimpiady była znajomość instytucji życia publicznego. Dotyczy to m.in. działalności partii politycznych, instytucji rządowych, roli samorządów, organizacji pozarządowych, mediów. Uczennice, przygotowując się do Olimpiady, zdobywały wiedzę na temat np. roli debaty politycznej, parlamentu, analizowały przyczyny sporu między poszczególnymi grupami społecznymi, rozróżniały zadania instytucji centralnych, dostrzegały rolę samorządu lokalnego, analizowały i oceniały obiektywizm mediów.

Kolejną ważną dziedziną, z którą uczennice musiały się zaznajomić było prawo oraz zasady funkcjonowania instytucji wymiaru Sprawiedliwości.  Dziewczyny musiały wiedzieć np. czym różnią się normy prawne od norm obyczajowych czy religijnych, jakie są różnice między prawem cywilnym, karnym i administracyjnym, na czym polega niezawisłość sędziów.

Dodaj komentarz