REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PROJEKTU
„Praktyki zawodowe dla uczniów ZSP w Sycowie – my dla rynku pracy, rynek pracy dla nas”

Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie.
2. Komisja konkursowa składa się z:
• Ewa Mencel – koordynator projektu
• Bartłomiej Porzucek – nauczyciel historii
• Bożena Dziwińska – Karaba – nauczycielka j. niemieckiego
Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla projektu praktyk zagranicznych w których w roku szkolnym 2019/2020 uczestniczą uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie.
2. Logo wykorzystywane będzie do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych Szkoły.
3. Konkurs trwa od 18.11.2019 r. do 20.12.2019 r.

Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie realizujący projekt.
2. Projekty konkursowe są zgłaszany przez uczniów indywidualnie lub zespołowo.
3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
4. Uczestnicy są zobowiązani przedstawić autorski projekt.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie
6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania np.: reklama, Internet, pisma, gadżety.
2. Prace należy wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
3. Każdy projekt powinien być przedstawiony w wersji kolorowej.
4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:
• być czytelne i łatwe do zapamiętania,
• być łatwo identyfikowane z elementami projektu (miasta w których odbywają się praktyki, Unią Europejską, Erasmus+) i szkołą
• składać się :
o tylko z logotypu (stylizacji literowej)
o tylko z elementu graficznego będącego symbolem
o lub też zawierać połączenie obu tych elementów (forma najwyżej oceniana)
5. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
6. Projekt logo wykonujemy w dowolnym programie graficznym na komputerze {zachowując odpowiednią rozdzielczość by móc powiększać go bez pogarszania jakości, np. przy nadruku na koszulkach) lub odręcznie (zachowując odpowiednią estetykę),
7. Gotową pracę oddajemy w formie:
• wydruku projektu logo, na którym na odwrotnej stronie podajemy swoje imię i nazwisko, klasę oraz nazwę programu, w którym powstał projekt;
• elektronicznej, na podpisanej imieniem i nazwiskiem płycie CD
• w wersji rysunku artystycznego, format A5, blok techniczny.

Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace należy składać do dnia 20.12.2019 r. do koordynatora konkursu, p. B. Porzucka..
2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
3. Organizator nie zwraca prac.

Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
• zgodność projektu z regulaminem konkursu,
• oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
• czytelność i funkcjonalność projektu,
• estetyka wykonania projektu.

Rozstrzygnięcie konkursu
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
2. Planowana data ogłoszenia wyników 13.01.2020 r.
3. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.