MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU
(PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego  w partnerstwie z  Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej
i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

 Projekt adresowany jest do młodzieży publicznych szkół zawodowych Dolnego Śląska i zakłada poszerzenie dotychczasowej oferty edukacyjnej tych szkół o działania umożliwiające każdemu uczniowi wszechstronny rozwój. W projekcie uczestniczy 135 szkół. We wszystkich szkołach projekt obejmuje następujące działania:

•dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,
•pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
•efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego,
•wycieczki zawodoznawcze,

W szkołach projekt dodatkowo przewiduje realizację takich działań, jak:

•dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
•projekty zawodoznawcze,
•tutoring,
•wyjazdowe zajęcia specjalistyczne w nowocześnie wyposażonych  placówkach edukacyjnych,
•staże/praktyki w zakładach pracy. 

Informacje o uruchamianiu poszczególnych działań projektu zamieszczane są w na stronach internetowych  Centrum w dziale Aktualności.
 
Szczegółowe informacje o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki znajdują się na stronie: www.efs.gov.pl
 przez całe życie (2006/962/WE, Bruksela,
18 grudnia 2006 r.) jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.
W cytowanym wyżej zaleceniu ustanowiono osiem kompetencji kluczowych:
1)      porozumiewanie się w języku ojczystym;
2)      porozumiewanie się w językach obcych;
3)      kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;
4)      kompetencje informatyczne;
5)      umiejętność uczenia się;
6)      kompetencje społeczne i obywatelskie;
7)      inicjatywność i przedsiębiorczość;
8)      świadomość i ekspresja kulturalna.
Pełny tekst dokumentu jest dostępny w Dziennikach Unii Europejskiej ( Seria: L/2006/394) pod adresem: www.infor.pl/dzienniki-unii-europejskiej

Dodaj komentarz