07 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie pod patronatem Ministra Sprawiedliwości odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie.W olimpiadzie wzięło  udział 35 uczniów z klasy II i III Technikum Ekonomicznego.  Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się dwie uczennice z klasy III TE: Justyna Radomska oraz Kamila Kędziora.

Celem interdyscyplinarnej „Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie” jest szerzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych  wiedzy z zakresu szeroko pojmowanej problematyki dotyczącej m.in. państwa, prawa, w tym – konstytucyjnego, zasad i procedur demokratycznych, Unii Europejskiej, Praw Człowieka.

Podnoszenie świadomości prawnej młodzieży, kształtowanie postaw praworządności i szacunku dla prawa, propagowanie kultury prawnej, poszerzenie wiedzy prawniczej i obywatelskiej młodzieży.

Rozwijanie kompetencji obywatelskich poprzez poznawanie mechanizmów funkcjonowania demokratycznego państwa i form udziału obywateli w życiu publicznym. Utrwalenie wiedzy o prawach i wolnościach człowieka i środkach ich ochrony.

Pogłębianie znajomości zasad i sposobu działania organów władzy publicznej. Uświadomienie roli społecznej i funkcji mediów, znaczenia pluralizmu politycznego i kulturowego, zadań samorządu terytorialnego, partii politycznych i innych zrzeszeń obywateli. Kształtowanie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim.

Dodaj komentarz