Po zakończeniu rekrutacji zasadniczej (czyli po opublikowaniu list przyjętych do szkół w dniu 1 sierpnia 2022r.) na stronie internetowej powiatu, a także na stronach internetowych szkół oraz na tablicach informacyjnych w szkołach, pojawi się lista pozostałych wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach.

W postępowaniu uzupełniającym biorą udział:

  • kandydaci, którzy nie brali udziału w postępowaniu rekrutacyjnym;
  • kandydaci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym nie zostali przyjęci (zakwalifikowani) do żadnej ze szkół;
  • kandydaci, którzy nie potwierdzą woli przyjęcia w szkole, do której zostali zakwalifikowani;
  • kandydaci, którzy potwierdzą wolę przyjęcia do szkoły, do której zostali zakwalifikowani, ale zrezygnują z przyjęcia do tej placówki.

Aby móc brać udział postępowaniu uzupełniającym kandydat musi zgłosić się do szkoły, w której potwierdził wolę przyjęcia do szkoły i ją wycofać.

Zgodnie z Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2022/01/zalacznik_1.pdf od dnia 2 sierpnia 2022 r. do 4 sierpnia 2022 r. do godziny 15:00 można złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).  Wniosek składa się już bezpośrednio w szkole.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej zostaną podane do wiadomości 16 sierpnia 2022r.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane 23 sierpnia 2022r.