Szanowni Państwo!!!

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), mamy obowiązek udzielania kompleksowych informacji o tym, w jaki sposób przetwarzane są̨ zbierane dane.

W świetle RODO przyjmując od Państwa pismo, czy to w formie papierowej czy elektronicznej, z określoną̨ treścią̨, z podpisem, nasza placówka Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. I. Daszyńskiego 42, 56-500 Syców staje się ich Administratorem.

Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Marek Adamaszek, z którym możecie się Państwo kontaktować pod adresem email: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl lub pod numerem telefonu: 608294903

Podane przez Państwa dane przetwarzamy w celu, jakim może być:

 • procedowania przedstawionego przez Państwa dokumentu (na podstawie Art.6 ust.1 lit a,b)
 • realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia
  7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe,
 • Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,
 • realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 • dane osobowe mogą̨ być́ również̇ przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń́ bądź́ obrony praw Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń́ i obrona praw Administratora.
 • Jeżeli Państwa dane będą podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 kodeksu pracy, a w przypadku podania przez Panią̨/Pana szerszego zakresu danych – na podstawie wyrażonej odrębnie dobrowolnej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

Dane osobowe w treści złożonego przez Państwa pisma będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa – który może być́ rożny w zależności od rodzaju składanego przez Państwa pisma. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć́ w Instrukcji Kancelaryjnej naszej placówki.

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Nasza Placówka stosuje niezbędne środki zabezpieczające poufność́ i integralność́ Państwa danych osobowych. Zabezpieczenia obejmują̨ środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Państwa danych, jak również̇ stosowne środki zabezpieczające przed utratą Państwa danych.

Mają Państwo Prawo do:

 • ochrony danych osobowych,
 • dostępu do treści swoich danych osobowych

oznacza to, że możecie Państwo prosić, aby administrator danych osobowych wyeksportował z baz danych informacje, jakie posiada na Państwa temat i przesłał je do Państwa w formie pisemnej lub elektronicznej

 • do poprawiania danych

jeżeli przetwarzane przez administratora dane są̨ nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich poprawienia.

 • do ograniczenia przetwarzania danych

jeżeli uznają Państwo, że Administrator przetwarza zbyt szeroki zakres Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo zażądać́, aby zakres danych został ograniczony, o ile żądanie to nie będzie sprzeciwiało się̨ wymaganiom nakładanym przez obowiązujące prawo lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy.

 • do żądania usunięcia danych

Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza żądanie, aby Administrator danych usunął wszelkie informacje zawierające Państwa dane osobowe, o ile będzie to możliwe na podstawie przepisów prawa.

 • do przenoszenia danych do innego administratora danych

Jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody lub w związku z realizowaną umową, to zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możecie Państwo poprosić, aby Administrator wyeksportował Państwa dane, do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

Mają również Państwo prawo do sprzeciwu przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu składać można w sytuacji, gdy nie chcą Państwo, aby Administrator przetwarzał Państwa dane osobowe w określonym celu, chyba że żądanie sprzeciwia się̨ obowiązkom, które nakładają̨ przepisy prawa.

Prawo do sprzeciwu możecie Państwo zgłosić bezpośrednio do Inspektora Danych Osobowych Placówki lub listownie na adres Administratora danych osobowych.

Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.