Uprzejmie informujemy, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przy wsparciu Agencji Nieruchomości Rolnych jako organizatora wstępnej rekrutacji kandydatów w roku Akademickim 2014/2015 kontynuuje realizację Programu XIII edycji „Stypendia Pomostowe”.

 

Program skierowany jest do maturzystów, którzy:

Ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2014 roku i spełniają łącznie następujące kryteria:

  • Dostaną się na I rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych,
  • Osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie mniejszą niż 90, liczonych zgodnie z algorytmem załącznikiem do regulaminu. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów ,
  • Są dziećmi byłych pracowników PPGR, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lata,
  • Mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. Mieszkańców potwierdzonych zameldowaniem, przy czy okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy,
  • Pochodzą z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie albo dochód  osoby uczącej się nie przekracza  1176 zł netto lub 1344 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Nabór stypendystów będzie przeprowadzony ściśle według zasad określonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla stypendystów” (wraz z załącznikami).

Wszystkie wzory dokumentów oraz regulaminem przyznawania stypendiów pomostowych dostępne są na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości  www.stypendia-pomostowe.pl segment IA (wraz z załącznikami).

Uwaga !!! Kandydaci do stypendium wypełniają wnioski on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl w terminie do 18 sierpnia 2014r. do godz. 16-ej, a następnie wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w nieprzekraczalnym terminie do najbliższego względem zamieszkania Oddziału Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych do 22 sierpnia 2014r. (liczy się data stempla pocztowego).

Dodaj komentarz