WSTĘP

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zsp-sycow.pl

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

  • Data publikacji strony internetowej: 2010-09-11
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-22

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest  częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dla strony zsp-sycow.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa zsp-sycow.pl spełnia wymagania w 90,85%. Niezgodności:

  • zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych (7 przypadków)
  • nie wszystkie elementy posiadają odpowiedni kontrast kolorów (26 przypadków)
  • ramki nie posiadają atrybutu tytułu (1 przypadek)
  • linki nie mają wyraźnego tekstu (15 przypadków)

Powody powyższych niezgodności: strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Mazurek, b.mazurek@zsp-sycow.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 786 93 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie  zlokalizowany  na ul. Daszyńskiego 42 stanowi kompleks 4 budynków oznaczonych A,B,C i D.

Budynek A – budynek główny

Do budynku prowadzą 2 wejścia: wejście główne od ul Daszyńskiego, wejście od strony sali gimnastycznej – bezpośrednio na klatkę schodową. Wejście główne do budynku po schodach, z kontrolą dostępu przez pracownika szkoły, drzwi otwierane samodzielnie. Wejście od strony sali gimnastycznej po schodach, bezkolizyjne, drzwi otwierane samodzielnie, brak kontroli dostępu przez pracowników szkoły. Na zewnątrz budynku, jak i wewnątrz nie ma zainstalowanych podjazdów, pochylni, platform i wind, które umożliwiałyby swobodny dostęp do budynku i poruszanie się wewnątrz dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest trzykondygnacyjny (parter, I piętro, II piętro), komunikacja w budynku dostępna korytarzami i schodami. Na klatce schodowej zamontowane są poręcze. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej – dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika obsługi przy wejściu głównym.

Budynek B i D

Do budynków wchodzi się w poziomu gruntu. Wejścia do budynków bezkolizyjne, drzwi otwierane samodzielnie, brak kontroli dostępu przez pracowników szkoły. Budynki są dwukondygnacyjne (parter, I piętro), komunikacja w budynkach dostępna korytarzami i schodami, brak platform, schodołazów, podnośników czy też windy. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynki połączone są łącznikiem na poziomie I piętra. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej.

Budynek C

Do budynku wchodzi się w poziomu gruntu. Wejście do budynku bezkolizyjne, drzwi otwierane samodzielnie, brak kontroli dostępu przez pracowników szkoły. Budynek jednokondygnacyjny, komunikacja w budynku dostępna korytarzem, brak schodów – wszystkie pomieszczenia na jednym poziomie. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej.

Wszystkie budynki i teren szkoły są monitorowane – zainstalowano monitoring wizyjny.

2. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zaparkowania na parkingu dla pracowników bezpośrednio przy wejściu głównym do budynku A (wjazd od ulicy Daszyńskiego).

3. Do wszystkich budynków szkoły może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

4. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego – 2021 r.