Praktyczna nauka zawodu uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie organizowana jest w formach:

  • zajęcia praktyczne uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanik i technik pojazdów samochodowych organizowane są w Warsztatach Szkolnych.
  • zajęcia praktyczne pracowników młodocianych odbywane w zakładach pracy na podstawie umowy o pracę w formie nauki zawodu zawartej między pracodawcą a pracownikiem młodocianym i jego prawnym opiekunem. Ta forma zajęć praktycznych dotyczy uczniów – pracowników młodocianych klas wielozawodowych
  • miesięczne praktyki zawodowe uczniów technikum kształcącym w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik mechanik oraz technik pojazdów samochodowych.

Praktyki zawodowe odbywają się na podstawie umowy między szkołą a zakładem pracy.

Zajęcia praktyczne dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia prowadzone są zgodnie z wymiarem ustalonym w szkolnym planie nauczania (uwzględniającym plany nauczania dla zawodu ) oraz zgodnie z czasem pracy pracowników młodocianych ustalonym w Kodeksie Pracy.

Praktyki zawodowe dla uczniów technikum odbywają się w wymiarze 2 lub 4 tygodnie, zgodnie ze szkolnym planem nauczania (uwzględniającym plany nauczania dla zawodu ) oraz opracowanym na każdy rok szkolny harmonogram praktyk.

Przed podpisaniem umów o praktykę zawodową uczniów technikum typowane są zakłady pracy, z którymi szkoła podpisuje umowy o praktykę zawodową. Wytypowane zakłady są konsultowane z dyrektorem szkoły oraz przewodniczącymi Zespołów Samokształceniowych teoretycznych przedmiotów zawodowych. W czasie trwania praktyki wizytowany jest ich przebieg , prowadzone są rozmowy z opiekunami praktyki, uzgadniane są oceny praktyk.

Wszystkimi sprawami dotyczącymi praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu kieruje wicedyrektor – mgr Ewa Mencel.

TERMINARZ PRAKTYK ZAWODOWYCH W ROKU SZK. 2023/2024

TERMIN ODBYCIA PRAKTYKI

KLASA

06.11 – 01.12.2023 r.

3 TE; 3 TLa

04.03 – 29.03.2024 r.

3 TLb

06.05 – 03.06.2024 r.

3 TPS; 4 TME; 4 TL