Komunikat

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie ubezpieczenia NNW uczniów w roku szkolnym 2023/2024

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Sycowie oraz Rada Rodziców informują, iż w roku szkolnym 2023/2024 szkoła nie zawiera umów, ani nie pobiera wpłat składek na ubezpieczenie NNW uczniów i od 1 września 2023 r. uczniowie nie są objęci grupowym ubezpieczeniem NNW w szkole.

Prawo bowiem nie nakłada na szkołę obowiązku ubezpieczenia uczniów. Ubezpieczenie NWW (następstw nieszczęśliwych wypadków) jest dobrowolną indywidualną umową zawartą pomiędzy firmą ubezpieczeniową a rodzicami, dlatego decyzję o zawarciu umowy ubezpieczeniowej podejmują tylko i wyłącznie osobiście rodzice. To oni lub osoba przez nich upoważniona podpisują polisę.

Rodzice powinni uważnie przeczytać warunki ubezpieczenia, bo w razie wypadku może się okazać, że dziecko nie jest objęte wystarczającą ochroną.

Rodzice powinni także zwrócić uwagę na zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela. Zdarza się, że nie obejmuje on wszystkich urazów.

Badając oferty, rodzice powinni sprawdzić,  na jaką wysokość została ustalona suma ubezpieczenia, czyli górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela. Również ważną informacją jest to, czy ochrona działa w czasie wycieczek szkolnych, na zielonych szkołach,  czy w czasie zajęć pozalekcyjnych, np. SKS.