Sesja poprawkowa – 24 sierpnia 2021 r.

Osoby zdające egzaminy poprawkowe zobowiązane są do zgłoszenia się co najmniej na pół godziny przed egzaminem (godz. 8.30) z dokumentem stwierdzającym tożsamość, maseczką ochronną oraz niezbędnymi przyborami:

 • egzamin z matematyki: długopis z czarnym wkładem, kalkulator prosty, cyrkiel, linijka
 • egzamin z języka polskiego: długopis z czarnym wkładem
 • egzamin z języka angielskiego: długopis z czarnym wkładem

Poniżej znajduje się harmonogram egzaminów poprawkowych oraz wytyczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa z uwagi na Covid-19.

Harmonogram poprawkowych egzaminów maturalnych 24 sierpnia 2021 r. – skład zespołów nadzorujących (pdf. 198KB)

Wytyczne MEN, CKE, GIS – dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów (pdf.1,11MB)


Aneksy do informatorów maturalnych – matura 2021

Do jakich egzaminów trzeba przystąpić?

W 2021 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do trzech egzaminów w części pisemnej. Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 2. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 3. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎.

W 2021 r. część ustna egzaminu nie jest obowiązkowa. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:

 1. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
 2. zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Osoby, które – z ww. powodów – muszą przystąpić do części ustnej egzaminu, muszą złożyć informację potwierdzającą tę konieczność. Informację należy złożyć razem z deklaracją przystąpienia do egzaminu maturalnego. Wzór formularza dostępny jest tutaj.


Z jakich przedmiotów dodatkowych można przystąpić do egzaminu w części pisemnej?

W 2021 r. absolwent może przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych. Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.‎

W części pisemnej:‎

 1. biologia (na poziomie rozszerzonym)
 2. chemia (na poziomie rozszerzonym)
 3. filozofia (na poziomie rozszerzonym)
 4. fizyka (na poziomie rozszerzonym)
 5. geografia (na poziomie rozszerzonym)
 6. historia (na poziomie rozszerzonym)
 7. historia muzyki (na poziomie rozszerzonym)
 8. historia sztuki (na poziomie rozszerzonym)
 9. informatyka (na poziomie rozszerzonym)‎
 10. język angielski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 11. język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 12. język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 13. język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 14. język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 15. język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 16. język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)
 17. język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 18. język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 19. język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 20. język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 21. język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)
 22. język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)
 23. język polski (na poziomie rozszerzonym)
 24. matematyka (na poziomie rozszerzonym)
 25. wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym)