Jesteś uczniem naszej szkoły? Pokaż, na co Cię stać!!! Spróbuj! Teraz masz szansę zaprojektować logo, z którym identyfikować się będzie nasza szkoła. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJLANYCH W SYCOWIE

I Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie.

II Cel i przedmiot konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla szkoły.
 2. Logo wykorzystywane będzie do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
 3. Konkurs trwa od 04.03.2019 r. do 22.03.2019 r.

III Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły i nie tylko.
 2. Projekty konkursowe są realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.
 3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV Forma prezentacji pracy konkursowej

Projekt znaku graficznego (logo) powinien:

 1. nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.
 2. plik graficzny jest przedstawiony w formie edytowalnej.
 3. prace należy wykonać korzystając z technik komputerowych ( inna technika również będzie oceniona).
 4. w swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
 5. każdy projekt powinien być przedstawiony w wersji kolorowej i czarno-białej.
 6. logo winno charakteryzować się następującymi cechami;
 • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
 • być łatwo identyfikowane z naszą szkołą
 • wzbudzać pozytywne emocje,
 • składać się :

*tylko z logotypu (stylizacji literowej)

*tylko z elementu graficznego będącego symbolem o lub też zawierać połączenie obu tych elementów.

 1. logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
 2. prace należy składać w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem („Konkurs na logo szkoły”), w której uczestnik podaje:
 • imię i nazwisko,
 • klasę
 • płytę z nagraną pracą, jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową w oryginalnym formacie oraz skompresowany do formatu JPG wraz z nazwą programu, w którym projekt został wykonany.

V Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace należy składać do dnia 22.03.2019 r. do p. E. Stefanowicz lub p. R. Wdowik.
 2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa
  w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 4. Organizator nie zwraca prac.

VI Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 • zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
 • oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
 • czytelność i funkcjonalność projektu,
 • estetyka wykonania projektu.

VII.       Ocena prac konkursowych

 1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:
 • mgr Beata Mazurek
 • mgr Ewa Stefanowicz
 • mgr Radosław Wdowik

VIII.       Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
 2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.
 3. Planowana data ogłoszenia wyników do 28.03.2019 r.
 4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.
 5. Komisja zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu oraz niewybrania pracy zwycięskiej.
 6. Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody zostanie zorganizowana wystawa, prezentująca wszystkie prace.

Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów!

Organizatorzy