Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy posiada możliwość zakwaterowania uczniów w internacie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy (obok Centrum) nr telefonu 314-32-85 lub e-mail: pckzolesnica@vp.pl,. Koszt całodobowy za wyżywienie wynosi 15,00 zł. + 180,00 zł. jednorazowa wpłata za nocleg oraz opiekę.  Opłata za pobyt w internacie przez cały turnus (4 tygodnie) wynosi 480,00 zł. Wpłatę dokonuje się przelewem w terminie najpóźniej do dnia rozpoczęcia turnusu na rachunek bankowy Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy podany w kwestionariuszu osobowym mieszkańca internatu. Nowy kwestionariusz osobowy zostanie przesłany w terminie późniejszym.  Dowód wpłaty za pobyt w internacie wraz z kwestionariuszem mieszkańca internatu okazuje się w dniu rozpoczęcia turnusu i przyjęcia do internatu. W przypadku nieobecności dziecka w internacie z powodu choroby zostanie odliczona stawka żywieniowa w wysokości 15,00 zł. za każdy dzień nieobecności. Kwota ta zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez rodzica/opiekuna prawnego. Zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym od 8.00 do 15.00. Rozpoczęcie turnusu o godz. 800. W dniu rozpoczęcia i zakończenia turnusu zajęcia odbywają się wg rozkładu zajęć. Na turnus uczeń powinien zabrać zeszyt (osobno do każdego przedmiotu) oraz przybory szkolne.

Formularz zgłoszeniowy