Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie w partnerstwie z Project Hub sp. z o.o. realizuje projekt „Rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli ZSP w Sycowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.
Celem głównym projektu jest: poprawa jakości kształcenia w Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych poprzez zwiększenie potencjału dydaktycznego szkoły, zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, realizację działań zmierzających do nabycia przez uczniów kwalifikacji oraz poprzez nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji przez nauczycieli w okresie od 01.02.2024 r. do 30.09.2025 r.
Grupę docelową stanowi 100 uczniów klas trzecich i czwartych kształcących się w zawodach technik ekonomista, technik logistyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych oraz 40 nauczycieli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie.
Cel realizowany będzie poprzez zadania:
• doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęty,
• kursy i szkolenia rozwijające umiejętności zawodowe i społeczne kadry pedagogicznej,
• zajęcia podnoszące umiejętności uczniów/uczennic niezbędne na rynku pracy,
• zajęcia podnoszące umiejętności kluczowe uczniów/uczennic,
• doradztwo edukacyjno-zawodowe,
• wyjazdy na uczelnie wyższe,
• staże zawodowe.
Wartość projektu: 1 578 130,62 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 262 504,49 zł