Działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, (Dz.U. z 2022r., poz. 1079 ze zm.), informuje, że został dokonany wybór partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, w celu przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie 8.1 Dostęp do edukacji, nabór nr FEDS.08.01-IZ.00-007/23, którego Liderem będzie Powiat Oleśnicki/Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie.

Podmiotem wybranym do pełnienia funkcji partnera został Project Hub sp. z o. o. ul. Cienista 3, 60-587 Poznań.

Zobacz oryginał