Konkurs trwa od 03.11.2022 r. do 30.11.2022 r.

CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest prezentacja twórczości poetyckiej młodzieży ZSP w Sycowie.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie pracy i wysłanie jej pocztą elektroniczną (dziennik elektroniczny do P. Barbary Sowy). Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu literackiego jedną pracę. Z dniem przystąpienia do konkursu, uczestnik zobowiązuje się przenieść na organizatora wszelkie autorskie prawa, zgadza się na odczytanie, publikację swojego wiersza podczas imprez okolicznościowych.

FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ

  1. Temat dowolny.
  2. Praca powinna być wysłana w formie komputerowej, napisana przez jedną osobę.
  3. Wiersz nie może być krótszy niż 4 zwrotki napisane w Wordzie (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5) i nie dłuższy niż 10 zwrotek.
  4. W swej treści projekt nie może zawierać treści obraźliwych.
  5. Wymagana jest pełna poprawność językowa i gramatyczna.
  6. Przesłana praca musi zawierać w nagłówku wskazane poniżej elementy:imię i nazwisko autora pracy, klasa, do której uczęszcza autor.

PRZEBIEG KONKURSU

Prace będą oceniane przez komisję konkursu. Zostaną wybrane trzy najlepsze utwory, których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe oraz punkty z zachowania. Wyniki końcowe zostaną ogłoszone na stronie naszej szkoły.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie oznacza akceptację powyższego regulaminu.