7 grudnia 2017 r. odbył się w naszej szkole I etap XIII Olimpiady Przedsiębiorczości organizowanej przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie. Współorganizatorami Olimpiady Przedsiębiorczości są: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Projekt jest dofinansowany ze środków Partnerów Strategicznych Olimpiady Przedsiębiorczości: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Narodowego Banku Polskiego.

Organizacja Olimpiady Przedsiębiorczości ma służyć następującym celom:

  • kształtowaniu wśród młodzieży postaw i zachowań przedsiębiorczych;
  • doskonaleniu u młodych ludzi umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce, w przedsiębiorstwach oraz w sferze życia prywatnego mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze;
  • rozwijaniu u młodzieży zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, planowania oraz realizacji przedsięwzięć, rozwiązywania w sposób twórczy problemów, skutecznego komunikowania się, poszukiwania informacji i na ich podstawie podejmowania decyzji, współdziałania w zespole oraz negocjacji;
  • tworzeniu pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej;
  • lepszemu przygotowaniu młodzieży do wyzwań współczesnego świata, do których należą integracja i globalizacja życia społecznego, wzrost roli wiedzy i informacji oraz coraz szybszy postęp naukowo-techniczny;
  • zachęcaniu młodzieży do studiowania na uczelniach ekonomicznych

Naszą szkołę reprezentowało 61 uczniów z klasy  II, III oraz IV Technikum Ekonomicznego. Pierwszy etap olimpiady polegał na rozwiązaniu 25 zadań łatwych i 25 pytań trudnych zamkniętych w czasie 60 min. Dla utrudnienia wprowadzona została punktacja: prawidłowa odpowiedź +2 pkt, brak odpowiedzi 0 pkt, błędna odpowiedź – 1 pkt.

Olimpiada została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Ogłoszenie wyników I etapu: 15 stycznia 2018

Opiekunem olimpiady jest Bożena Orlikowska.